دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهرداد   عباسی

پست الکترونیکی : mabbasi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع - تولید صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی علوم قرآن و حدیث

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/07/01

مهرداد عباسی

مهرداد عباسی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^